Algemene Voorwaarden

Artikel A Definities

In deze Algemene Voorwaarden, en in de opdrachtovereenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die Opdrachtnemer hanteert in het kader van de Overeenkomst met Opdrachtgever.
 2. Bijkomende Kosten: Eventuele verschotten en kosten van inschakeling van derden die bovenop de Vergoeding komen.
 3. Informatie: Alle mondelinge en schriftelijke informatie die Opdrachtnemer nodig heeft om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 4. Kostprijs: De door Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen prijs per uur per Werknemer.
 5. Opdracht: De werkzaamheden die door Opdrachtnemer voor Opdrachtgever worden verricht in het kader van de Overeenkomst.
 6. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Overeenkomst met Opdrachtnemer aangaat;
 7. Opdrachtnemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VDBA Salarisverwerking B.V., handelend onder de naam VDBA Salarisverwerking.
 8. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht aangegaan tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin de voorwaarden met betrekking tot de Opdracht worden afgesproken.
 9. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.
 10. VDBA Salarisverwerking: De handelsnaam van VDBA Salarisverwerking B.V., gevestigd aan de Rijksstraatweg 32 te Geldermalsen, geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer: 51864665
 11. Vergoeding: de Kostprijs minus het nettoloon, de daarover verschuldigde loonbelasting en de premie voor pensioen.
 12. Werknemer: Degene die een arbeidsovereenkomst heeft met de Opdrachtgever in de zin van art. 7:610 BW.

Artikel B Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten genaamd ‘Opdrachtovereenkomst VDBA Salarisverwerking’.
 2. Aan de algemene voorwaarden van Opdrachtgever komt voor de Overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden. Indien de algemene voorwaarden van Opdrachtgever in strijdt zijn met deze Algemene Voorwaarden, prevaleren deze Algemene Voorwaarden.
 3. Als enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht zal worden genomen.
 4. Indien strijd mocht bestaan tussen bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

Artikel C De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt altijd schriftelijk aangegaan.
 2. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening door Opdrachtnemer en Opdrachtgever en vangt aan op de datum dat beide Partijen de Overeenkomst hebben ondertekend.

Artikel D Informatie door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is gehouden alle Informatie tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze kosteloos aan Opdrachtnemer ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
 3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de Informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
 4. Bij het einde van de Opdracht wordt de Informatie aan Opdrachtgever, indien door laatstgenoemde gewenst, geretourneerd.

Artikel E Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Opdrachtgever omtrent de uitvoering van de Opdracht.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden.
 3. Tijdens een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Onder overmacht in dit artikel wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: ziekte, arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer en/of voor Opdrachtnemer werkzame personen, beperkingen inzake de beschikbaarheid van de benodigde softwareprogramma’s en beperkingen inzake de toegankelijkheid tot informatie benodigd voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen garanties omtrent de resultaten van de opdracht. Opdrachtnemer garandeert en pretendeert geen juistheid of volledigheid in de door haar afgegeven adviezen en/of documenten. Bovendien kan Opdrachtnemer wegens de gecompliceerde aard van de Opdracht van een opdracht afzien ofwel doorverwijzen naar een specialist.

Artikel F Geheimhouding

 1. Ieder der Partijen verbindt zich jegens de andere Partij om zowel gedurende het bestaan van de Overeenkomst als ook nadat de Overeenkomst om welke reden dan ook zal zijn geëindigd, op geen enkele wijze aan wie dan ook (daarbij inbegrepen hun werknemers, tenzij deze in verband met hun werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst van één en ander op de hoogte dienen te worden gesteld), enige kennis of gegevens te openbaren met betrekking tot de financiën, de werkwijze, de relaties en andere zaken van de andere Partij, of de met die andere Partij gelieerde vennootschappen waarvan zij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen.
 2. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels een Partij een informatieplicht oplegt

Artikel G Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gedurende de looptijd van de Overeenkomst heeft bedacht in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
 2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Opdrachtnemer. Opdrachtgever stelt Opdrachtnemer op de hoogte alvorens een dergelijk oordeel te vragen.

Artikel H Vergoeding, Bijkomende Kosten en betaling

 1. De Vergoeding en de eventuele Bijkomende Kosten van Opdrachtnemer wordt, al naar gelang hetgeen Partijen in de Overeenkomst hebben afgesproken, per vier weken, dan wel per maand, dan wel direct na het verwerken van (een deel van) de Opdracht bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de hoogte van de Vergoeding, zoals inbegrepen in de Kostprijs, aan te passen. De Kostprijs komt tot stand aan de hand van de besluiten die Opdrachtgever neemt inzake de salarisadministratie van de Werknemers. Aanpassingen in de salarisadministratie die Opdrachtgever doorgeeft die leiden tot een wijziging van de Kostprijs kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever hierover informeren. Andere aanpassingen zijn alleen van toepassing als Opdrachtnemer en Opdrachtgever daartoe overeenstemming hebben bereikt.
 3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een factuur sturen ter zake van de Vergoeding, vermeerderd met BTW en eventuele Bijkomende Kosten met de relevante bewijsstukken daarvan.
 4. Betaling van de Vergoeding en de eventuele Bijkomende Kosten door Opdrachtgever dient te geschieden binnen zeven dagen na de factuurdatum, in Euro’s, door middel van storting op een door Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening(en), zonder enig recht op korting of verrekening.
 5. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan de door of namens Opdrachtnemer opgegeven bankrekeningnummer(s) werken voor Opdrachtgever bevrijdend.
 6. Indien Opdrachtgever de Vergoeding en eventuele Bijkomende Kosten niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is zij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke (handels) rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd overige rechten welke Opdrachtnemer heeft.
 7. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de Vergoeding en eventuele Bijkomende Kosten, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de Vergoeding en eventuele Bijkomende Kosten.

Artikel I Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht en/of de in rekening gebrachte de Vergoeding en/of eventuele Bijkomende Kosten dient schriftelijk binnen acht dagen na de werkzaamheden, naar aanleiding waarvan de klacht is ontstaan, of na de factuurdatum, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.
 2. Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de klacht.
 3. Onverminderd het in lid 1 en 2 bepaalde, vervallen alle (vorderings)rechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtnemer – en jegens de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst eventueel betrokken derden – in verband met door Opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, in ieder geval twaalf maanden na het tijdstip waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van voornoemde (vorderings)rechten en bevoegdheden.

Artikel J Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtnemer sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit als gevolg van de dienstverlening – daaronder begrepen gevolgschade – verleent voor of namens Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, direct of indirect, welke is veroorzaakt doordat Opdrachtgever hem onjuiste, niet tijdige of onvolledige Informatie heeft verstrekt.
 3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer in het desbetreffende geval aanspraak geeft, verhoogd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Een kopie van de huidige polis ligt ter inzage op het kantoor van Opdrachtnemer.
 4. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer alsmede iedere eventuele aansprakelijkheid van de aandeelhouders van Opdrachtnemer, de bestuurders van Opdrachtnemer, en medewerkers werkzaam voor Opdrachtnemer beperkt tot voormeld eigen risico onder voormelde verzekering.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder schade wegens stagnatie in de geregelde gang van zaken van Opdrachtgever, inkomensderving, gederfde winst en gemiste besparingen door Opdrachtgever.
 6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen, behoudens aanspraken van derden die door Opdrachtnemer zelf zijn ingeschakeld.
 8. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 9. Indien naheffingsaanslagen aan Opdrachtgever worden opgelegd terzake de uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtgever, in onderling overleg met Opdrachtnemer, bezwaar maken en indien nodig in beroep gaan tegen deze naheffingsaanslagen. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen elkaar assisteren bij, en alle benodigde informatie verstrekken ten behoeve van, eventuele bezwaarschrift- en andere procedures.
 10. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor boetes of andere sancties of enige andere gevolgen die worden opgelegd aan Opdrachtgever terzake van /het resultaat zijn van (vermeende) overtredingen van arbeidsrechtelijke regelgeving.

Artikel K Beëindiging van de Overeenkomst

Indien één der Partijen de Overeenkomst vóór ommekomst van de afgesproken periode wenst te beëindigen, dient zij dat middels aangetekend schrijven te doen aan de andere Partij, onder vermelding van de reden van opzegging.

Artikel L Opschortingsrecht

Indien één der Partijen één of meer van haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt is de andere Partij bevoegd haar deel van de verplichtingen op te schorten tot op het moment dat de andere Partij alsnog aan haar verplichtingen voldoet.

Artikel M Toepasselijk recht, forumkeuze en wijziging Algemene Voorwaarden

 1. Op alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, en op de Algemene Voorwaarden zelf, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die verband houden met de Overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats heeft.
 3. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts verbindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvullingen zullen alsdan van kracht zijn vanaf de door Opdrachtnemer vastgestelde datum, doch niet eerder dan nadat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de wijzigingen en/of aanvullingen kennis te nemen.

Onze contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek.

VDBA Salarisverwerking B.V.
Rijksstraatweg 32
4191 SE Geldermalsen
T:0345-745000
E-mail info@vdba-advisory.nl
KVK 51864665

© VDBA Salarisverwerking B.V. - Alle rechten voorbehouden